Node / funktioner

På den tredje nivån hittar man alla ämnen som motsvarar de funktioner som enheten har:

mrc/pkin-sj06/turnout

Dessa ämnen/funktioner ska tidigare ha definierats i enhetens ämne mrc/pkin-sj06/$nodes.

Om det i enhetens ämne mrc/pkin-sj06/$nodes står exempelvis turnout,button betyder det alltså att det finns två funktioner i enheten och de motsvaras då av följande två ämnen:

mrc/pkin-sj06/turnout
mrc/pkin-sj06/button

Attribut

Varje funktion kan ha några olika attribut som informerar om den mer i detalj. Följande attribut finns för en funktion:

mrc/pkin-sj06/turnout/$name
mrc/pkin-sj06/turnout/$type
mrc/pkin-sj06/turnout/$properties
  • $name är det mer läsvänliga namnet på funktionen. Exempelvis "Växel 01" eller "Infartssignal vänster"
  • $type beskriver vilken typ av funktion det är - vad den gör/hanterar. Här är det enligt Konventionen fritt vad som anges, men för att alla enheter ska kunna fungera tillsammans, är det lämpligt att följa MRC rekommendationer i avdelningen MRC funktioner.
  • $properties är en kommaseparerad lista över vilka olika egenskaper (property) denna node har. En funktion kan ju ha en eller flera egenskaper. Exempelvis enbart "turn" för en växel eller "main,next" för en signal.

Några exempel

En enhet som har många olika funktioner (kanske en Raspberry Pi) och exempelvis styr en hel modul, kan ha följande funktioner på en och samma enhet:

mrc/pkin-1234/turnout
mrc/pkin-1234/button
mrc/pkin-1234/signal1
mrc/pkin-1234/signal2

Vill man på något sätt sedan skilja på olika funktioner, kan man med fördel använda funktionernas attribut $name där man kan ge dem olika och tydligare namn:

mrc/pkin-1234/signal1/$name → "Infartssignal"
mrc/pkin-1234/signal2/$name → "Utfartssignal"