Programvaran

En förutsättning för att kunna ladda programvaran till enheten är att du har installerat Arduinos utvecklingsmiljö (IDE) på din dator. Hur du gör dessa förberedelser beskrivs mer på sidan Börja programmera.

Det är en engångsuppgift, så har du en gång gjort iordning en MRC-enhet ska du inte behöva göra om förberedelserna igen.

Programvaran är uppdelad i flera olika filer, för att ge bättre överblick. Följande delar finns:

 • mrc-2turnout - Själva huvudprogrammet
 • mrcMqtt - Hantering & inställningar av MQTT-kommunikationen
 • mrcServo - Hantering & inställningar av servon**
 • mrcSettings - Generella inställningar
 • mrcStatus - Hantering & inställningar av status-lysdioder
 • mrcWifi - Hantering & inställningar av nätverket

Grundinställningar

Några generella inställningar och några som kan vara specifika för varje användning av programmet, har samlats i en separat fil som heter mrcSettings.h. Denna fil inkluderas i huvudprogrammet vid kompilering.

Du ändra dessa inställningar enkelt i en texteditor eller i Arduion IDE och sparar dem lokalt.

In- och utgångar

Här kan man exempelvis vilja ändra vilka in-/utgångar som används av enheten:

// Pin
int pinVx1Led1 = D4; // Which pin the first status led is attached to
int pinVx1Led2 = D3; // Which pin the second status led is attached to
int pinVx1Button = D2; // Which pin the first button is attached to
int pinVx1Servo = D1; // Which pin the first servo is attached to
int pinVx2Servo = RX; // Which pin the second servo is attached to

Följande in-/utgångar används som standard på en Wemos kretskortsdator:

AnvändningVx1 pinVx2 pinKretkort
Lysdiod 1D4D0L1
Lysdiod 2D3D5L2
KnappD2D6Btn
Servo 1D1D7S1
Servo 2RxTxS2

Namn och lösenord

Om man vill ha ett annat startlösenord och -namn för hur man kommåt åt enhetens inställningar, får man ändra det på följande två rader. Kan rekommenderas om man är noga med säkerheten.

// Access point configuration
const char thingName[] = "MRC-client"; // Initial AP name, used as SSID of the own Access Point
const char wifiInitialApPassword[] = "mrc4president"; // Initial password, used when it creates an own Access Point

Felsökning

Man kan även vilja ändra inställningarna för vilken felsöknings-information som visas på seriella monitorn.

// Debug
byte debug = 1; // Set to "1" for debug messages in Serial monitor (9600 baud)

Huvudprogrammet

Program-initiering

Här görs alla olika initieringar och inställningar som behövs för att programmet ska ha rätt förusättningar. En del av inställningarna sker även genom att anropa andra funktioner.

void setup() {
// Application setup
}

Huvudprogrammet

I programmets huvuddel hanteras alla återkommande "arbeten", så som att hålla status-lysdioder blinkande, servon rörliga och anslutningen till MQTT-servern igång.

void loop() {
// Main loop
}

Här finns även en kontroll av om programmet startat för första gången, för då ska nämligen lysdioderna visa det genom att blinka på ett annorlunda sätt.

Knapp-hantering

Knapparna hanteras av ett bibliotek som heter EasyButton och underhålls av Evert Arias. Mer information om dess hantering hittas på bibliotekets Github-sidor.

Det finns även egna funktioner som hanterar knapptryckningarna. Där avgörs vilket läge knappen satts i och utifrån det avgörs hur servo och lysdioder ska reagera.

void btn1Pressed () {
// Function that gets called when a button is pressed
}

Servohantering

Några av funktionerna hanterar vad som ska hända när ett servo nått sitt ändläge. Där kontrolleras om ett eventuellt "parservo" också rört sig klart och visar sen med lysdioderna hur växeln blivit lagd.

void servo1aFinished () {
// Function that gets called when a servo finished moving
}

Servo-funktioner

Skapa ett servo-objekt

Skapar ett nytt objekt 'MyServo' för att kunna styra ett servo på vald utgång, i detta fall pin D1.

mrcServo MyServo(D1);

Ställ in servots egenskaper

Ställer in ändlägen och hastighet på servo samt ger möjlighet att "lossa" servot från ett spänt läge.

void setup() {
MyServo.limits(min, max, hastighet, justering);
}
 • min är en siffra mellan 0 och 180 som ställer in servots ena ändläge
 • max är en siffra mellan 0 och 180 som ställer in servots andra ändläge
 • hastighet är antalet millisekunder som servot väntar mellan varje steg det stegar fram
 • justering är antalet extra steg servot tar utanför ändläget, för att sen stega tillbaka lika många steg igen. Se illustration nedan:

Hur 'justering' fungerar

Servo-hantering

För att servofunktionerna ska fungera behöver det "ständigt" kontrolleras om det finns någon servo-aktivitet på gång, att starta eller att avsluta. Detta gör du genom att i programmets huvuddel anropa funktionen loop().

void loop() {
MyServo.loop();
}

Flytta servot

Det finns tre olika kommandon för att ändra servots läge:

MyServo.closed();
MyServo.thrown();
MyServo.moveTo (180);

Du använder dem på följande sätt:

 • closed() gör att servot stegar till MAX ändpunkt
 • thrown() gör att servot stegar till MIN ändpunkt
 • moveTo() flyttar servot till en angiven punkt/vinkel, mellan 0 och 180

Detektera servots ändpunkter

Anger en funktion som ska anropas när servot har rört sig klart, d.v.s nått det ändläge som senaste kommandot angett.

void setup() {
MyServo.onFinished(myServoCallback);
}

Du kan sen skapa en funtion som heter MyServoCallbackoch där utföra valfria åtgärder när servot nått ändpunkten

void myServoCallback () {
Serial.println("Servo har nått ändläget");
}

Hämta servostatus

Denna funktion kan du anropa för att kontrollera vilken aktivitet servot har på gång.

status = MyServo.status();

Du kan få tre olika svar:

 • NON = 0, betyder att servot inte gör något
 • MIN = 1, servot är på väg till MIN-läget
 • MAX = 2 servot är på väg till MAX-läget
Observera

Denna funktion fungerar inte korrekt i dagsläget (2020-12-21), utan ger enbart false för NON eller true för MIN och MAX.

Hämta servoposition

Med denna funktion kan du ta reda på i vilket ändläge servot befinner sig i.

boolean position = MyServo.position();
 • 0 eller false betyder att servot är i MIN-position
 • 1 eller true betyder att servot är i MAX-position

Status-funktioner

Skapa ett status-objekt

Skapar ett nytt objekt 'MyStatus' för att styra en lysdiod på vald utgång, i detta fall pin D4.

mrcStatus MyStatus(D4);

Status-hantering

För att statusfunktionerna ska fungera behöver det "ständigt" kontrolleras om det finns någon servo-aktivitet på gång, att starta eller att avsluta. Detta gör du genom att i programmets huvuddel anropa funktionen loop().

MyStatus.loop();

Statushantering

Du kan hantera lysdioden på tre olika sätt, med följande kommandon:

MyStatus.on();
MyStatus.off();
MyStatus.blink(500);
 • on() tänder lysdioden
 • off() släcker lysdioden
 • blink(500) gör att lysdioden blinkar med 500 millisekunders intervall

Hämta status

Du anropas denna funktion för att få reda på i vilket läge lysdioden befinner sig i.

boolean MyStatus.status();

Du kan få tre olika svar:

 • OFF = 0, betyder att lysdioden är släckt
 • ON = 1, lysdioden är tänd
 • BLINK = 2 lysdioden blinkar
Observera

Denna funktion fungerar inte korrekt i dagsläget (2020-12-21), utan ger enbart false för OFF eller true för ON och BLINK.

MQTT-funktioner

Hanteringen av MQTT är uppdelad i två olika delar. En del där ett separat biblioteks funktioner används och en del där programmets har egna MQTT-funktioner.

PubSubClient

För hantering av MQTT-meddelanden används ett separat bibliotek (library) som heter PubSubClient och underhålls av Nick O'Leary. Hur detta biblioteks funktioner kan användas framgår av PubSubClients webbplats.

Inställningar för MQTT

Alla inställningar som behövs för MQTT har samlats i denna funktion.

void setup() {
// Initial mqtt setup
mqttSetup();
}

Här finns främst alla de ämnen som programmet behöver hantera samt en del förutbestämnda meddelanden.

Anslut till MQTT-server

Funktionen för att ansluta sig till MQTT-servern innehåller förutom själva anslutningsrutinerna, även rutiner för att publicera till och prenumerera på olika ämnen.

mqttConnect();

Publicera meddelande

När man i programmet vill publicera ett meddelande till ett ämne, använder man funktionen mqttPublish.

mqttPublish("mrc/enhet01/turnout/set", "closed", 1);

De tre olika parametrarna används så här:

 • mrc/enhet01/turnout/set är ämnet man vill publicera till
 • closed, är meddelandet som ska publiceras
 • 1 anger att meddelandet ska ligga kvar även efter publiceringen. Med en nolla (0) här, kommer meddelandet att försvinna så fort de som prenumererae på ämnet har fått meddelandet

Prenumerera på meddelanden

För att kunna ta emot meddelanden från MQTT-servern, finns en funktion som hanterar detta. I denna funktion tas meddelandet emot hanteras beroende på innehåll.

void mqttCallback(char* topic, byte* payload, unsigned int length) {
// Function to handle MQTT messages sent to this device
}

Wifi-funktioner

Även hanteringen av wifi/trådlöst nätverk är uppdelad i två olika delar. Det mesta hanteras av ett separat biblioteks funktioner och själva programmet har endast en egen wifi-funktion.

IotWebConf

Det mesta av hanteringen kring tråslösa nätverket och programmets möjligheter till användar-inställningar hanteras av ett bibliotek som heter IotWebConf och underhålls av Balazs Kelemen. Mer information om dess hantering hittas på bibliotekets Github-sidor.

Spara inställningar

En funktion som hanterar sparandet av inställningar ligger i programmets huvuddel:

void configSaved() {
// Function that gets called when IotWebConf web page config has been saved
}

Inställningar för wifi

Injställningarna för wifi är ganska omfattande och innehåller en hel del kod som behövs för att kunna hantera användar-inställningar via en inbyggd webbsida. Dessa inställningar är samlade i en egen funktion.

void setup() {
// Initial wifi setup
wifiSetup();
}